Maatregelen i.v.m. uitbraak Coronavirus

Lees meer informatie op onze homepage

Overblijfreglement

In samenspraak met het schoolteam en met instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) gelden de volgende uitgangspunten:

 • De overblijf is een gezamenlijke verantwoording van ouders en school.
 • Aanmelding voor de overblijf geschiedt voor onbepaalde tijd, op vaste dagen. Bij gelijkblijvende tarieven wordt het contract dus afgesloten tot het moment dat uw kind van school afgaat. Tussentijdse wijzigingen of beëindiging van het contract kunt u schriftelijk aan de administratie doorgeven. Voor ouders die onregelmatig werken, en dus wisselende overblijfdagen moeten afnemen, wordt een uitzondering gemaakt (verklaring van de werkgever is in dit geval noodzakelijk).
 • Ouders betalen de overblijf per schooljaar, uitsluitend door middel van overmaken op de overblijfrekening (NL91 ABNA 0834 3111 51). Betalen in termijnen is mogelijk, dit kunnen ouders aangeven op het aanmeldingsformulier.
 • Incidenteel overblijven kan alleen als dit vooraf gemeld is, en als de ouders een strippenkaart hebben gekocht.
 • Incidenteel verplicht overblijven in verband met museumbezoek en dergelijke is gratis voor ouders die op die dag geen overblijf hebben geregeld. Verplicht overblijven leidt echter niet tot teruggave van overblijfgeld voor de kinderen die op die dag regulier overblijven.
 • Specifieke (werk)omstandigheden van ouders, die niet vallen onder bovengenoemde punten, kunnen besproken worden met de directie. Indien nodig kan er om een werkgeversverklaring gevraagd worden.
 • CBS de Gantel werkt in het schooljaar 2017-2018 tijdens de overblijf samen met 4 medewerkers van Halo Jobbing. De medewerkers van Halo Jobbing verzorgen tijdens de overblijf sportieve en/of creatieve activiteiten. De activiteiten worden aangepast aan de leeftijden van de kinderen.

Aanmelden van kinderen:

 • De ouders melden op welke dagen het kind gebruik gaat maken van de overblijf. Dit zijn vaste dagen per week. Ouders ontvangen hiervoor een aanmeldingsformulier. Per kind dient een apart formulier ingevuld te worden.
 • Het aanmeldingsformulier wordt ingeleverd bij de overblijfcoördinator. Dat is Cynthia Treebusch. Het contract wordt afgesloten tot het moment dat uw kind van school afgaat. Tussentijdse wijzigingen, of beëindigen van het contract kunt u schriftelijk doorgeven aan de administratie.
 • Nieuwe leerlingen moeten voor hun eerste schooldag worden aangemeld bij de overblijfcoördinator. Het formulier dient ondertekend te zijn, waarmee ouders aangeven op de hoogte te zijn van de regeling, en hiermee in te stemmen.
 • De ouders kunnen op de website van de school het overblijfreglement inzien.
 • Incidenteel overblijven is bij uitzondering mogelijk (maximaal 10x per jaar), uitsluitend als de ouders een strippenkaart hebben aangeschaft, gelijktijdig met de jaarlijkse betaling.
  Hierdoor hebben vaste overblijvers 10 “snipperdagen”; voor niet gebruikte dagen vindt dan restitutie plaats. Een kind kan dan maximaal 10 snipperdagen per jaar extra komen. De strippenkaart blijft in bezit van de school. De ouders melden ’s ochtends bij de leerkracht of bij de overblijfcoördinator dat hun kind extra overblijft, dit wordt door de overblijfcoördinator op de strippenkaart aangetekend.
 • Kinderen die later in het schooljaar instromen, kunnen gebruik maken van de overblijf na aanmelding via het aanmeldingsformulier bij de overblijfcoördinator. Betaling geschiedt dan voor de resterende tijd.
 • Wijzigingen in dagen of het aantal dagen gedurende het schooljaar is uitsluitend mogelijk in geval van zwaarwegende omstandigheden (bv nieuwe baan, verandering in werktijd, enz.). Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand. Eventuele restitutie (indien minder dagen / beëindiging ) is mogelijk voor de resterende periode. Wijziging vindt plaats in overleg met de overblijfcoördinator.
 • Overgebleven strippen van schooljaar 2016-2017 worden meegenomen naar het volgende schooljaar en worden verrekend met het te betalen bedrag voor schooljaar 2017-2018. Als het kind geen gebruik meer maakt van de overblijf, vindt restitutie plaats.

Betaling:

 • De ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar de rekening voor de overblijf. De rekening dient voor 1 oktober 2017 betaald te zijn.
 • Betaling in 5 termijnen is mogelijk. (aangeven op aanmeldingsformulier) - Restitutie is mogelijk, met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • Betaling d.m.v. een automatische incasso is mogelijk. Bij de automatische incasso betalen de ouders het bedrag in een keer of in 10 termijnen.
 • Wanneer het kind voortijdig van school gaat, of geen gebruik meer maakt van de strippenkaart, is restitutie van overgebleven strippen / overblijfgeld mogelijk

Kosten van het overblijven per schooljaar:

 • 1 dag per week kost € 70,--
 • 2 dagen per week kost € 140,--
 • 3 dagen per week kost € 210,--
 • 4 dagen per week kost € 280,--

Voor incidenteel overblijven is een strippenkaart beschikbaar: 10 strippen voor € 17,50 Betaling geschiedt door overmaking op rekeningnummer NL91 ABNA 0834 3111 51 ten name van basisschool CBS De Gantel, onder vermelding van ‘overblijf’ en de naam en groep van het kind.
Als u in 1 keer betaalt, moet de betaling binnen zijn voor 1 oktober 2017. Als u in 5 termijnen betaalt, dan moet de 1ste termijn voor 1 oktober 2017, de 2de termijn voor 1 december 2017, de 3e termijn voor 1 februari 2018, de 4e termijn voor 1 april 2018 en de 5e termijn voor 1 juni 2018.
De automatische incasso vindt plaatst op 1 oktober 2017, 1 november 2017, 1 december 2017, 1 januari 2018, 1 februari 2018, 1 maart 2018, 1 april 2018, 1 mei 2018, 1 juni 2018 en 1 juli 2018.

Verdere bijzonderheden:
De groepen 3 en 4 gaan gelijktijdig met de kleuters naar buiten. De kleuters blijven tijdens de overblijf altijd op het schoolplein. Vanaf groep 3 gaan de kinderen om de dag onder toezicht van de medewerkers van Halo Jobbing en de overblijfmoeders spelen op het schoolplein of op het Luchtenburgplein. Op het Luchtenburgplein zijn de kinderen verplicht om een lintje te dragen.
Overblijfmoeders dragen felgekleurde gele hesjes tijdens het buitenspelen. Dit om de herkenbaarheid te vergroten.
Eén overblijfkracht is om vijf voor een, als het hek opengaat, volgens een rooster verantwoordelijk voor toezicht bij het hek.

© 2021 CBS De Gantel