Maatregelen i.v.m. uitbraak Coronavirus

Lees meer informatie op onze homepage

Aannamebeleid

Aanmelding voor Haagse basisscholen vanaf 1 jaar

Ouders kunnen hun kind pas aanmelden bij CBS De Gantel vanaf de eerste verjaardag van hun kind tot en met 30 september daarop volgend. Een kind kan maar op één basisschool zijn aangemeld. Wel kunnen ouders tussentijds wisselen van basisschool. De periode waarbinnen ouders hun kind aanmelden op CBS De Gantel loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het jaar daaropvolgend. Ouders krijgen voor 21 oktober duidelijkheid over de toelating van hun kind. Deze afspraken gelden alleen voor leerlingen die naar groep 1 gaan. Deze afspraken gelden voor alle besturen en basisscholen in Den Haag. De toelatingscriteria worden door CBS De Gantel bepaald en kunnen verschillen van die van andere basisscholen.

Een geautomatiseerd systeem moet ervoor zorgen dat alle aanmeldingen in de stad soepel en volgens deze afspraken verlopen. De schoolbesturen zijn en blijven verantwoordelijk voor toelating en inschrijving.

Plaatsingsbeleid van CBS De Gantel voor het schooljaar 2014-2015 en daarna

CBS De Gantel is de afgelopen schooljaren sterk gegroeid. Aan het begin van dit schooljaar bezochten ruim 450 kinderen de school. De groepen bevatten in principe maximaal 29 leerlin­gen. Indien de groep veel zorgleerlingen heeft, kan de groep ook eerder als "vol" worden beschouwd. Dat betekent dat per schooljaar voor een gelimiteerd aantal aangemelde kinderen per groep plaats is.

De volgorde van plaatsing is:
1e broertjes en/of zusjes van kinderen die reeds op CBS De Gantel zitten.
2e datum van aanmelding.
3e in speciale gevallen wijkt de directie van deze twee criteria af.

N.B. Aangemeld staan bij meer dan één basisschool is wettelijk niet toegestaan.

Omdat de wijk Wateringse Veld veel jonge gezinnen kent met kinderen die een school zoeken, plaatst CBS De Gantel in principe alleen kinderen die uit de wijken ten zuiden van de Erasmusweg wonen. Daaronder vallen onder andere het Wateringse Veld, de gemeente Rijswijk (waaronder De Strijp) en Wateringen.

Bij het plaatsen van nieuwe leerlingen gaan we uit van de volgende criteria:

 • Op voorwaarde dat zij voor hun tweede verjaardag worden aangemeld, hebben broertjes of zusjes van huidige leerlingen voorrang boven andere nieuwe leerlingen.
 • Leerlingen die van een andere SCOH school komen hebben voorrang boven andere nieuwe leerlingen.
 • Algemeen

Indien een locatie of groep vol zit, kan de directie besluiten:

 • De aangemelde leerling op een wachtlijst te plaatsen;
 • De nieuwe leerling voor te dragen aan cbs de Gantel , de andere SCOH school in de wijk (indien ouders dat wensen)
 • Indien beide locaties vol zitten, kan de nieuwe leerling niet worden geplaatst. De maximale groepsgrootte van 30 leerlingen of het maximaal aantal groepen wordt in principe niet overschreden.

Indien de directie van mening is, dat het aanbod van CBS De Gantel onvoldoende aansluit bij de behoefte van de nieuwe leerling, behoudt de directie zich het recht voor de plaatsing van de leerling te weigeren.

De directie behoudt zich het recht voor om af te wijken van het beleid als dit in het belang is van het kind (bijvoorbeeld in geval van zittenblijven, versnellen of anderszins).

Plaatsingsbeleid in de groep

Kind wordt 4 en gaat voor het eerst naar school:

De directie heeft een kennismakingsgesprek met de ouders. Aanmelding vindt plaats via het Haags aanmeld systeem.

 • Voordat de aankomend 4-jarigen worden ingedeeld, ontvangen de ouders van deze nieuwe leerlingen een vragenlijst over o.a. de ontwikkeling van hun kind. Daarmee ontvangt de school informatie die kan meespelen bij de indeling van deze kinderen en wordt bevestigd dat de kinderen daadwerkelijk als leerling op De Gantel worden ingeschreven.
 • De locatieleider en de bouwcoördinator maken per locatie per half jaar een verdeling van de nieuwe leerlingen over de 5 kleutergroepen.
 • Bij de indeling van de kleutergroepen wordt indien mogelijk rekening gehouden met:
  - aantal kinderen
  - aantal zorgkinderen
  - jongens/meisjes verhouding
  - voorkeur van ouders

Kind komt van andere school:

Directie heeft kennismakingsgesprek met de ouders.

De locatieleider zoekt contact met de vorige school (leerkracht of IB-er) en vraagt de volgende informatie:

 • cito gegevens
 • gedrag in de groep
 • zorgleerling ja of nee? Heeft het kind RT, extra zorg, rugzak etc
 • betrokkenheid van de ouders
 • totale indruk van het kind
 • overige relevante informatie

Naar aanleiding van de beschikbare gegevens van het kind (zie punt 2) wordt door de locatie leider bekeken of het kind geplaatst kan worden. Hierover wordt overlegd met directeur en IB-er.

Als we overgaan tot plaatsing, plaatst de locatieleider in overleg met de IB-er het kind in een groep. De beoogde leerkracht wordt ook om advies gevraagd. Bij een nieuwe leerling in de groepen 1 – 3 wordt ook de bouwcoördinator om advies gevraagd. De administratie vraagt een onderwijskundig rapport op.

Locatieleider informeert ouders.

Bij plaatsing wordt indien mogelijk rekening gehouden met:
- aantal kinderen
- aantal zorgkinderen
- jongens/meisjes verhouding
- sfeer in de groep
- voorkeur van ouders

© 2021 CBS De Gantel