Medezeggenschapsraad

MR CBS de Gantel

Verslagen vergaderingen 2016-2017

Informatie MR

Agenda 2016-2017
- 14 september
- 26 oktober
- 23 november
- 25 januari
- 8 maart
- 19 april
- 17 mei
- 21 juni

Vergaderruimte: Personeelskamer 19.30 uur.

Notulen 2015-2016

- 1 maart 2016 

- 14 april 2016

- Instemming HALO Jobbing 30 juni 2016

- 30 juni 2016

Verslagen vergaderingen 2016-2017

- 14 september 2016

- Ouderbrief Tussenschoolse opvang

- Instemmingsbrief Tussenschoolse opvang

- Verslag 26 oktober 2016

- Verslag 8 maart 2017

- Verantwoording ouderbijdrage 15 mei 2017

- Jaarplanning MR vergaderingen

- Verantwoording verlaging ouderbijdrage

- Jaarverslag 

Verslagen vergaderingen 2017-2018

- Jaarplanning MR vergaderingen

- MR verslag schooljaar 2017-2018

- Kwartaalverslag 1 MR 2018

De MR

De Medezeggenschapsraad van de Gantel bestaat uit de volgende leden:

namens de ouders:
- Dhr. Akim Wildemans (Voorzitter)
- Dhr. Carlo Reeser
- Dhr. Mounir Souirti

namens het personeel:
- Mevr. Lisette Havekes (Secretaris, Vice-voorzitter)
- Mevr. Jolanda van de Konijnenburg
- Mevr. Evelijne Warning (Secretaris)

De leden van de MR worden voor een termijn van 3 jaar gekozen uit en door de aangestelde personeelsleden en uit en door de ouders of verzorgers van leerlingen. Deze termijn kan met nog één termijn van 3 jaar worden verlengd. De MR heeft een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad [GMR] van het bestuur.

Heeft u een vraag voor de MR? Neem dan contact op met 1 van de leden, of mail ons!

Contact MR: gDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Taak van de MR

De Medezeggenschapsraad (MR) levert in wederzijdse betrokkenheid door kritische en deskundige deelname een substantiële bijdrage aan het optimaal functioneren van De Gantel.
De MR behartigt de belangen van zowel personeel, leerlingen als ook de ouders met gebruikmaking van de in de wet en het reglement vastgelegde bevoegdheden en verricht de haar opgedragen taken als gevolg van de wet en het reglement.

De MR is d.m.v. advies- en instemmingsrecht betrokken bij beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs, het beleid op de school en algemene zaken over het reilen en zeilen op een basisschool.
De directie van de school en het bestuur van de SCOH nemen besluiten waar nodig in overleg met de MR en luisteren goed naar de argumenten en standpunten van de MR. Er heerst een goede open sfeer in het overleg met de MR, dat in nauwe betrokkenheid plaatsvindt met bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag is zelf geen lid van de MR.
De MR streeft te allen tijde een open dialoog na en stelt het belang van kinderen, ouders en personeel te allen tijde voorop.

De MR van De Gantel maakt een dynamische tijd mee, zowel nu als ook in het verleden zoals b.v. de aanloop naar de verhuizing naar De Waterlelie en alles wat daarbij op het gebied van medezeggenschap komt en kwam kijken. De MR heeft hierin altijd een belangrijke stem gehad, gevoerd en gekregen en nog steeds is zij zeer nauw betrokken bij alle veranderingen die telkens weer aan de orde zijn.

De MR leden stellen zich voor

Mijn naam is Akim Wildemans.

Naamloos1

Sinds de zomer van 2011 loop ik rond op de Gantel. Inmiddels zitten mijn 3 kinderen, Livia, Caro en Dorus hier op school.
Volgens mij willen wij als betrokkenen bij de school allemaal hetzelfde: een veilige en prettige (leer)omgeving voor iedereen: voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten en directie.
Ik heb de afgelopen jaren gezien dat er heel veel zaken goed gaan op de Gantel, maar zie ook dat er verbetering mogelijk is in bv communicatie en delen van informatie vanuit de school naar de ouders aan de ene kant, maar dat de betrokkenheid van veel ouders ook veel breder kan dan alleen die voor hun eigen kind. 
En dat is de reden voor mij om mij in te zetten binnen de MR: betere communicatie, actieve ouder participatie en een betere samenwerking om die plek die voor alle kinderen zo belangrijk is, veilig, prettig en leerzaam te houden en daar waar mogelijk en/of nodig te verbeteren.

Mijn naam is Carlo Reeser.

Ik ben de vader van Lucas een leerling van groep 5B. Hij is onze jongste zoon. Mijn twee oudste zonen hebben eerder op de Gantel gezeten. Ik werk als P&O adviseur en heb ik in mijn werk te maken met verschillende belangen.

Als ouders proberen wij samen onze kinderen op te voeden. Ik haal mijn zoon net als mijn vrouw regelmatig op en vind het belangrijk te horen hoe het op school gaat. 

Medezeggenschap in het onderwijs is terecht belangrijk en ouders willen graag betrokken zijn bij beslissingen die van invloed zijn op de kinderen. Dat geldt ook voor mij.

Belangrijk in onderwijs vind ik dat leerlingen met plezier naar school gaan. Het voorkomen van pestgedrag moet daarom permanent een issue zijn.

Het presteren op school is van belang voor de toekomst van je kind. Een veilig leerklimaat is daarvoor een eerste vereiste. Het testen van leerlingen en het belang van resultaten is een noodzakelijk kwaad en kan ook heel stimulerend zijn maar dat slaat ook nog wel eens door. Ik wil daar kritisch op zijn.

Goede docenten hebben een bepalende invloed op de leerlingen. Ook zij moeten om optimaal te presteren ondersteund worden door ook in een veilige cultuur te werken waar zij  begeleid worden en gestimuleerd worden zich te ontwikkelen.

Ik wil mij graag inzetten voor het belang van onze kinderen en heb mij daarom beschikbaar gesteld voor de MR.

Mijn naam is Mounir Souirti.

Ik ben Mounir Souirti, getrouwd met Hind en wij hebben samen drie kinderen: Sami, Ilias en Jaydae die alle drie op de Gantel zitten.
Mijn beweegreden om mijzelf kandidaat te stellen voor de MR is, dat ik het belangrijk vind dat naast de belangen van de school ook de belangen van de ouders en van de leerlingen behartigd worden. Dit uiteraard in goede harmonie met de directeur en de overige MR-leden.

Mijn naam is Evelijn Warning. 

 Al 17 jaar sta ik met veel plezier voor de klas. De eerste jaren op een school in Rijswijk waar ik in bijna alle groepen les heb gegeven. Op den duur ben ik het lesgeven in Rijswijk gaan combineren met het invallen op de Gantel. En in januari 2014 heb ik de keuze gemaakt om de bij Gantel te gaan werken. Dat is een goede keus geweest. Ik heb het naar mijn zin!

Het lijkt mij interessant om in de MR te zitten. Je kunt hier meedenken en meepraten over zaken die de hele school, en dus ook het team aangaan. Dat kan gaan over lestijden, taakurenbeleid maar ook arbo, onderwijsvernieuwingen of nascholing. Het is bij deze zaken belangrijk dat er namens het team gesproken kan worden.

Ik ben nuchter en praktisch. Ik denk dat dat handige eigenschappen zijn om hoofd –en bijzaken te kunnen onderscheiden.

Ik hoop dat ik, samen met een aantal collega’s, de belangen van het team mag vertegenwoordigen in de MR.


Mijn naam is Lisette Havekes.

 

 

Ik ben de groepsleerkracht van groep 1-2A en sta nu 5 jaar voor de klas, met veel plezier! Sinds vorig schooljaar neem ik deel aan de MR van de Gantel. Naast het lesgeven en het contact met de kinderen, vind ik achtergrondzaken van de school erg interessant en vind ik het leuk om hierover mee te denken en mee te overleggen met collega’s, ouders en directie zoals over zaken als onderwijsvernieuwingen, anti-pestbeleid, taakurenbeleid en werken met verschillen. Ik vind het erg prettig dat er een goede samenwerking is tussen ouders, leerkrachten en directie. En dat zowel leerkrachten als ouders worden vertegenwoordigd in de school en dat zij hun mening en bevindingen kunnen uiten in de MR vergadering via hun vertegenwoordigers. Ik doe dan ook mijn uiterste best om mij in te zetten om de belangen van het team te behartigen en hen te vertegenwoordigen.


Mijn naam is Jolanda van de Konijnenburg.

 

 

Aangezien het erg belangrijk is dat er leerkrachten van de school in de MR zitten, heb ik besloten hierop te reageren. In de MR praat je mee over onderwijsinhoudelijke zaken en over arbeidsvoorwaarden, scholing en arbo. Hierdoor creëer je meer draagvlak voor het beleid. Door zelf bij de besluitvorming betrokken te zijn, kan ik de belangen van onze groep personeel vertegenwoordigen. Ook vind ik het belangrijk een goede samenwerking met de ouders in stand te houden. Ten slotte willen we allemaal hetzelfde bereiken, dat de leerlingen op onze school het beste uit zich zelf halen.
Het is belangrijk dat wij (als professionals) en de ouders op
één lijn zitten.

© 2018 CBS De Gantel