De visie van de school: waar wij voor staan

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

De levenbeschouwelijke visie

Wij streven ernaar om in de volle breedte op christelijke grondslag met elkaar om te gaan. Dat betekent dat wij veel belang hechten aan waarden als respect, hulpvaardigheid en een open communicatie. We willen duidelijke omgangsregels op school- en klassenniveau die worden nageleefd. Als team hebben we daarbij een voorbeeldfunctie en een rol in het op een positieve wijze aanspreken van leerlingen en ouders.
Gekoppeld aan onze levensbeschouwelijke visie:
Het pedagogisch klimaat: voorbeeldgedrag, positiviteit, veiligheid, respect voor elkaar en elkaars spullen, een levend pestprotocol, meer verantwoording voor leerlingen, blijvende aandacht voor communicatie.

De visie op organisatie

De Gantel wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat de school zich op ieder niveau verder ontwikkelt. In deze stroom participeren alle betrokkenen van de school: teamleden, leerlingen en ouders. Door het inzetten van ieders talenten willen we alle kansen en successen zoveel mogelijk benutten. Dat we ons ontwikkelen betekent dat we ook fouten mogen maken, zo lang we van onze fouten leren. Dat geldt voor de kinderen, maar ook voor de teamleden.
Gekoppeld aan onze visie op de organisatie:
Rust, regelmaat en reinheid: regels, klassenmanagement, opgeruimde schone school, je houden aan de methodes, aandacht voor afronding, evaluatie, monitoring en borging, blijvende aandacht voor interne communicatie.

Uitwerking:

  • gedragsprotocol voor team, ouders en leerlingen met daarin opgenomen schoolregels;
  • nascholing rond onderwijsinhoudelijke thema’s;
  • met betrekking tot methodegebruik afspraken maken in bouwoverleg;
  • zelfstandig werken ‘goed organiseren’ in de klas, uitdagend zelfstandig werkmateriaal aanbieden om eigen verantwoordelijkheid leerling te stimuleren, werkplek waar leerlingen geconcentreerd kunnen werken

De onderwijskundige visie

Wij willen de kinderen een uitdagend pakket aan vaardigheden en kennis bieden en waar dat kan aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Inspiratie en begeleiding door de leerkracht zijn daarbij belangrijk, maar ook zelfstandig leren werken.
Ons kader is dat van adaptief onderwijs, de visie dat de leerling beter leert als de leerstof op hem/haar is afgestemd en op zo'n manier wordt aangeboden dat het de interesse van de leerling heeft. Op deze manier willen we ook de eigen verantwoordelijkheid en het zelfvertrouwen van onze leerlingen stimuleren.
Gekoppeld aan onze visie op onderwijs:
Differentiatie: instructie en leerstof afstemmen op de behoefte van de leerling, grotere zelfstandigheid van de leerling, meetbaarheid, inzetten van ieders kwaliteiten. De LINK-groepen bieden (meer)begaafde kinderen een speciale en uitdagende leeromgeving.
We analyseren ons onderwijsaanbod aan de hand van trendanalyses van de toetsresultaten, zodat we ons aanbod daar waar nodig tijdig kunnen bijstellen.

De visie op zorg

Onze levensbeschouwelijke én onderwijskundige visie brengen met zich mee dat CBS De Gantel grote waarde hecht aan leerlingenzorg. Op onze school worden leerlingen waar nodig individueel begeleid om ze te helpen het maximale uit zichzelf te halen. We doen dat in de klas, door aandacht voor niveauverschillen, voor zelfstandig werken en voor individuele begeleiding door de groepsleerkracht. En we doen het buiten de klas, met inzet van remedial teachers, of de LINK-groepen.

© CBS De Gantel

×