Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek maart 2015

Binnenkort vindt u hier de samenvatting van onze laatste ouderpeiling in 2015.

Tevredenheidsonderzoek maart 2011

Oudertevredenheidspeiling

In maart 2011 hebben de ouders van De Gantel meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau ‘Scholen met succes’. 383 ouders/verzorgers hebben de vragenlijst ingevuld en daarmee komt de respons voor de peiling op 63%. Deze resultaten zijn vergeleken met ruim 125.000 ouders en verzorgers van ruim 1.400 scholen.
 
Het rapportcijfer van de ouders voor De Gantel is een 7.6 (landelijk gemiddelde 7,5).
98% ziet hun kind met plezier naar school gaan. Over de vorderingen die hun kind maakt zijn de meeste ouder (91%) tevreden. 87% van de ouders geeft aan zich thuis te voelen op de school.
De zorg en aandacht die de school voor de leerlingen heeft is voor ouders het belangrijkste motief om voor De Gantel te kiezen. 80% van de ouders zou de school aan andere ouders aanraden.
 
Er is aan de ouders gevraagd wat zij belangrijk vinden voor een goede school. De volgende 5 belangrijkste aspecten zijn volgens de ouders het meest van belang.

De leerkracht
Veel ouders zijn tevreden over de leerkrachten (mate waarin leerkracht naar de ouders luistert, de vakbekwaamheid, inzet en motivatie van de leerkrachten). De leerkracht krijgt van de ouders als tevredenheidscijfer een 8.0. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

De begeleiding
Bijna alle ouders zijn tevreden over de omgang van de leerkracht met de leerlingen (96%). 15% van de ouders geeft aan dat er meer aandacht moet komen voor leerlingen met problemen. De ouders geven aan dat er meer aandacht moet komen voor de extra mogelijkheden voor goede leerlingen (16% is hier ontevreden over). Ook over de aanpak van pestgedrag is 16% van de ouders ontevreden.

De sfeer
De sfeer op De Gantel wordt door de ouders goed gewaardeerd. 7.4 (0.2 hoger dan landelijk gemiddelde). Bijna alle ouders zijn tevreden over de aandacht voor normen en waarden, de sfeer in de klas (93%) en de omgang van de kinderen onderling (87%). Ook is 88% van de ouders tevreden over de rust en orde in de klas.

De kennisontwikkeling
Voor kennisontwikkeling geven ouders De Gantel een 6.9 (landelijk 7.2) Over de aandacht voor rekenen, taal, en wereldoriëntatie zijn relatief veel ouders tevreden. Over de aandacht voor werken met de computer zijn relatief veel ouders ontevreden (17%).

Persoonlijke ontwikkeling
Bijna alle ouders zijn tevreden over de aandacht voor gymnastiek en uitstapjes/excursies.16% van de ouders is ontevreden over de aandacht voor creatieve vakken. Over de aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling is 76% tevreden en 14% ontevreden.
 
Minder belangrijk, maar niet onbelangrijk zijn:

Schoolregels, rust en orde
Veel ouders (88%) zijn tevreden over de rust en orde van de school en over de duidelijkheid van de schoolregels. Minder tevreden zijn de ouders over de opvang van de leerkracht bij afwezigheid (18%).

Contact met de school
79% van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over hun kind, 20% is hier ontevreden over. Veel ouders (88%) zijn tevreden over de informatievoorziening van de school.

Omgeving van de school en schoolgebouw
Veel ouders zijn tevreden over he uiterlijk, de sfeer en inrichting van het schoolgebouw. 38% van de ouders is ontevreden over de netheid en hygiëne binnen de school. Veel ouders zijn tevreden over het schoolplein, 68% van de ouders is ontevreden over de veiligheid op weg naar school, landelijk is dit 44%.

Schooltijden
87% van de ouders is tevreden over de huidige schooltijden. Het overblijven wordt door 66% van de ouders goed gewaardeerd, 26% van de ouders is hier ontevreden over.

Leerlingtevredenheidspeiling
In maart 2011 hebben 334 leerlingen van De Gantel de vragenlijst ingevuld, waarvan 143 uit groep 7 en 8. De resultaten hiervan zijn vergeleken met die van ruim 85.000 leerlingen van 1.300 scholen.
Het rapportcijfer dat leerlingen aan De Gantel geven is 8.2. Landelijk is dat 8.1.
 
De lessen en de vakken
Van de leervakken vinden de leerlingen ‘techniek’ het leukst. Verder scoren hoog ‘rekenen’ en ‘geschiedenis’. Minder enthousiast zijn de leerlingen over ‘godsdienstles’ en ‘aardrijkskunde’. Van de werkvormen zijn de leerlingen het meest enthousiast over ‘werken met de computer’ en ‘samenwerken’. Van de vormende vakken vinden de leerlingen ‘excursies’ en ‘gymnastiek’ het leukst.
 
De groep en de klas
97% van de kinderen heeft het behoorlijk tot goed naar de zin in zijn of haar groep. 82% van de leerlingen heeft veel vrienden/vriendinnetjes in de groep. ‘Duidelijkheid regels scoort de hoogste waardering. De leerlingen zijn het meest kritisch over ‘Rust in de klas’.
 
Welbevinden
Het welbevinden van de leerlingen wordt als volgt gewaardeerd: met plezier naar school 44% (landelijk 44%), 45% vindt naar schoolgaan wel redelijk (landelijk 41%) 11% vindt naar schoolgaan niet zo leuk (landelijk 14%). 30% van de leerlingen geeft aan wel eens gepest te worden, 7% gebeurt dit vaak (landelijk 29% en 6%).
 
De juf of meester
87% vindt de leerkracht aardig. 82% vindt dat de leerkracht behoorlijk goed kan uitleggen en 66% vindt dat de leerkracht helpt als dat nodig is. 70% vindt dat de leerkracht vaak extra opdrachten geeft als de leerlingen klaar zijn en 80% van de leerlingen vindt dat ze voldoende hulp krijgen bij het werken met de computer.
 
De school
De kinderen zijn het meest enthousiast over het uiterlijk en de inrichting van de school. Het meest kritisch zijn de leerlingen over de ‘veiligheid van de weg naar school’ en ‘de hygiëne in de school’.
 
Samengevat liggen pluspunten op de volgende terreinen: uitstapjes met de klas, mate van internetpesten, gymnastieklessen, aardige juf/meester, computerwerk, mate van veiligheid op schoolplein, juf/meester laat je uitspreken, oudertevredenheid, veel schoolvrienden/-vriendinnen, juf/meester legt goed uit.

© 2018 CBS De Gantel