De missie van de school, wat willen wij bereiken?

CBS De Gantel is een open, christelijke school. Iedereen die de christelijke identiteit respecteert is welkom.

Wij staan voor een veilige, geborgen, respectvolle leeromgeving en een goede sfeer waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken, verdraagzaam zijn en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen. Ons motto is: "jouw gedrag doet ertoe!"

Wij willen dat ieder kind zich thuisvoelt op onze school, en zich optimaal kan ontwikkelen. We bereiken dit door een goede sfeer, rust en regelmaat, en een adaptief onderwijsaanbod.

Het onderwijsbeleid van de overheid werkt toe naar een ambitieuze leercultuur door de resultaatgerichtheid in het onderwijs verder te stimuleren.

Daarom zet CBS De Gantel deze schoolplanperiode in op:

  • opbrengstgericht werken
  • meer kindgestuurd onderwijs, eigen verantwoording voor de leerling
  • professionalisering van het schoolteam, het vormen van een professionele leergemeenschap waarin wij van en met elkaar leren.

Op vier terreinen hebben we onze richting bepaald nl. in onze visie op zorg, op onze visie onderwijs, onze visie op onze organisatie en op onze levensbeschouwelijke visie.

© CBS De Gantel

×