CBS De Gantel: een eerste indruk

Op deze pagina willen we kort vermelden waar het op onze school om draait.

Wij willen dat uw kind veel leert en graag naar school gaat. Wij hechten veel waarde aan een goede sfeer in en buiten de school. De leerkrachten doen er alles aan om uw kind de kans te geven zich optimaal te ontplooien. Daarbij speelt u als ouder een belang­rijke en stimulerende rol. Wij onderkennen het belang van goed contact tussen ouders en leerkrachten.

Het doel van de Gantel is om een moderne, open christelijke basisschool te zijn. Een school waar de bij­belse verhalen wor­den verteld en waar we ons verdiepen in wat die verhalen ons kun­nen leren over een manier van leven in deze tijd, in deze wijk, op deze school.

De sfeer in onze school moet veilig en vertrouwd zijn. Het kind moet tot zijn recht komen. We zijn alert op discriminatie en pesten en willen vooral werken aan het voorkomen ervan.

We willen geen strenge school zijn, wel een school met duidelijke regels, om ervoor te kunnen zorgen dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. Natuurlijk wordt er wel eens streng opgetreden, maar we steken verreweg de meeste energie in het belonen van goed ge­drag.

In onze visie is er op onze christelijke school respect voor andere geloven en gewoonten en plaats voor kinde­ren van ouders met een andere levensovertuiging. Ook zij kunnen zich bij ons thuis voe­len. De Gantel wil een complete school zijn.

CBS De Gantel: een goede school

Een goede school is naar onze mening een school waarin weder­zijds vertrouwen bestaat tussen leerkrachten, kinderen en ouders. Op onze school hebben we dat vertrouwen in elkaar. Elk kind, elk mens kan veel. Als het maar ver­trouwen heeft in eigen kunnen en dat ver­trouwen ook bij anderen voelt. Dat vertrouwen kan groeien.

Wij zeggen van elkaar en onze leerlingen:” Ik zie dat jij veel kan ”.

Ons doel is kinderen zich te laten ontwikkelen op elk gebied en de vooruitgang in die ontwikkeling te bewaken. Dat geldt ook voor ons. Ook wij moeten ons blijven ontwikkelen. Immers, dan zijn we op weg naar een goede school. En ..... we blijven op weg. Dan wordt een goede school nog beter!

© CBS De Gantel

×